Passend onderwijs

Inleiding

‘Passend Onderwijs’ geldt wat ons betreft voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Alle leerlingen hebben immers recht op een passende plek in het onderwijs die recht doet aan hun talenten en mogelijkheden.

In het ondersteuningsplan van de school leggen we desondanks de focus op de specifieke maatregelen voor leerlingen die in het reguliere onderwijs extra aandacht behoeven. Onze school wil aan hen waar mogelijk een passende plek bieden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel als de benodigde expertise erg specifiek of schaars is of als een externe aanpak meer kans van slagen heeft.

Wij vinden een preventieve aanpak belangrijk. Dat betekent dat we risico’s voor onderwijssucces in een vroegtijdig stadium willen signalen en vervolgens snel maatregelen willen nemen, voordat problemen uit de hand lopen.

Er zullen altijd leerlingen zullen die op een speciale voorziening buiten onze scholen zijn aangewezen. Daarover hebben wij met de collega-scholen binnen ons samenwerkingsverband afspraken gemaakt. Ons uitgangspunt is: regulier waar het kan, speciaal waar het moet.

De centrale vraag: “wat heeft een leerling nodig om het onderwijs met succes te kunnen volgen?” is ons uitgangspunt bij het ontwikkelen van ‘onderwijsarrangementen’. In zo’n arrangement kan bijvoorbeeld specifieke expertise ingeschakeld worden op de reguliere school of docenten van de reguliere school ook in een speciale school ingezet worden. Allerlei tussenvormen tussen regulier en speciaal zijn op die manier denkbaar.

 

Drie niveaus van onderwijsondersteuning

Basisondersteuning
Met basisondersteuning bedoelen we de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband aanbieden.

Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen
Een leerling die meer of andere ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning, ontvangt die extra ondersteuning in de vorm van een ondersteuningsarrangement, zo mogelijk binnen de eigen school.
Het kan zijn dat de school het gewenste arrangement zelf niet kan aanbieden. In dat geval kan in overleg met ouders gekozen worden voor een verwijzing naar een andere school die dat arrangement wel kan aanbieden.

Als een leerling een extra ondersteuningsarrangement krijgt, stelt de school, in overleg met ouders, een zogenaamd ‘ontwikkelingsperspectiefplan’ op. Daarin wordt in elk geval opgenomen voor welk type vervolgonderwijs de leerling wordt opgeleid.

Over de inhoud en de beoogde doelstellingen van een arrangement wordt altijd overlegd met de ouders.

Het schoolondersteuningsprofiel: mogelijkheden en grenzen van de ondersteuning op onze school
Welke ondersteuning kunt u in geval van onderwijsproblemen van uw kind van onze school verwachten? Wanneer moeten wij (mogelijk) nee verkopen? Dat staat uitgebreid beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Zie de link hieronder.

Schoolondersteuningsprofiel
Regionaal Ondersteuningsplan Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht

 

Plaatsing vso

Om een aantal redenen is het soms niet mogelijk om binnen de nodige ondersteunding te bieden. Dit kan komen omdat er (zeer) specialistische expertise nodig is of omdat de noodzakelijke ondersteuning zo intensief en langdurig is dat dit redelijkerwijs boven de mogelijkheden van de school gaat. Daarnaast kan het zo zijn dat de veiligheid van de leerling, dan wel de veiligheid van medeleerlingen niet (voldoende) gegarandeerd kan worden.
In deze gevallen ligt een plaatsing in een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor de hand.

Het schema ‘onderwijsondersteuningsroute’ (zie tablad ondersteuningsroute) beschrijft de stappen die wij binnen de school nemen en de verantwoordelijken die bij elke stap in beeld zijn. Daarbij maakt het verschil of uw kind wordt aangemeld of al op school zit.

Hoe werkt het voor u als ouders?
Als u uw kind aanmeldt, zal de toelatingscommissie een inschatting maken of onze school een passende plek is voor uw zoon of dochter. Is er extra ondersteuning nodig? En kan onze school die ondersteuning bieden?
Als het antwoord op die vragen positief is, volgt er voor uw kind de ‘gewone’ aanmeldingsprocedure.

Is het helder dat er extra ondersteuning nodig is dan maakt de school een zogenaamd ‘onderwijsarrangement’. Daarin staat wat uw kind naar inschatting van onze professionals nodig heeft om onderwijssucces te hebben en welke maatregelen daarvoor aangewezen zijn. Vervolgens wordt bezien of onze school dat arrangement – eventueel met inschakeling van externe deskundigen- zelf kan bieden? Dan worden – samen met u – afspraken gemaakt voor de uitvoering. Kan onze school het arrangement niet bieden? Dan zullen wij – in overleg met de ouders – zoeken naar een beter passende plek elders in de regio.

Soms is de inschatting dat het onderwijsarrangement zo intensief of specialistisch is dat daarvoor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in beeld komt. In dat geval wordt bij de directeur van het samenwerkingsverband – in overleg met de ouders – een zogenaamde ‘toelaatbaarheidsverklaring’ aangevraagd. Een dergelijke verklaring is een voorwaarde voor toelating tot het vso.

Toch nog vragen over Passend Onderwijs op onze school? Daarvoor kunnen ouders contact opnemen met de zorgcoordinator van onze school.