Ondersteuningsteam

In onze visie is het de opdracht van reguliere scholen om het overgrote deel van leerlingen op weg naar een diploma onderwijs te bieden. Daarom investeren wij in onze docenten door hun vakmanschap voor het hanteren van leer- en gedrag- of sociaal-emotionele problemen te verbreden.

Waar nodig zijn deskundigen beschikbaar om docenten bij het lesgeven en bij eventuele noodzakelijke aanpassingen te ondersteunen en leerlingen zo nodig individueel of in groepjes te begeleiden. Die begeleiding verloopt volgens een afgesproken ‘protocol’ (de onderwijs ondersteuningsroute). Daarbij hebben de volgende functionarissen een rol:

Zorgcoördinator

Voor iedere school binnen de scholengroep is een zorgcoördinator aangesteld. Deze is bijvoorbeeld ook betrokken als er advies over een leerling gevraagd wordt bij het samenwerkingsverband van VO-scholen of verdergaande, gespecialiseerde hulp voor een leerling buiten de school gezocht moet worden.

Orthopedagoog, remedial teacher en schoolmaatschappelijk werker

Aan de scholengroep zijn orthopedagogen en remedial teachers verbonden. Deze medewerkers richten zich op onderwijsproblemen als gevolg van psycho-sociale problematiek en leerproblematiek. Zij bieden hulp aan leerlingen, ouders en medewerkers van de school in de vorm van gesprekken, testen, advisering, verwijzing, begeleiding, screening en remedial teaching.

Intern Zorg Advies Team

In het Intern Zorg Advies Team (iZAT) werken de genoemde zorgspecialisten (orthopedagoog, remedial teacher, zorgcoördinator) samen met jaarlaagcoördinatoren voor een goede begeleiding van de leerling. Naast advies en ondersteuning van de docenten kunnen leerlingen op individuele basis en in groepen door deze specialisten begeleid worden.

Zorg Advies Team

Als de problemen binnen de school niet in voldoende mate zijn op te lossen, wordt het Zorg Advies Team (ZAT) ingeschakeld. In het ZAT hebben naast de eigen orthopedagogen ook Bureau Jeugdzorg, de GGD, de leerplichtambtenaren van de gemeente Zeist en Wijk bij Duurstede en School Maatschappelijk Werk zitting. Het ZAT adviseert de school bij begeleiding van leerlingen en bij het zoeken naar oplossingen voor belemmeringen die leerlingen of de school ervaren.

Jeugdgezondheidszorg GGD Midden Nederland

Elke leerling maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit groeiproces wil de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD graag samen met de school de gezondheid, de groei en de ontwikkeling begeleiden. Zowel in het tweede als het vierde leerjaar worden leerlingen op vrijwillige basis via een digitale vragenlijst door de GGD bevraagd. Op basis van de antwoorden kan de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van de GGD de leerling vervolgens uitnodigen voor een onderzoek. Een dergelijk onderzoek vindt in de regel op school plaats.

Als ouders zelf vragen hebben over de gezondheid of ontwikkeling van hun zoon of dochter (ook als ze niet in de 2e klas zitten), kunnen zij contact opnemen met de jeugdarts van de GGD, mw. D. Sokal, of de jeugdverpleegkundige, mw. M. Dijkstra.